phân loại cột

热点资讯

vị trí của bạn:Hình ảnh được đề xuất cho tỷ lệ cược cao > trưng bày sản phẩm >

Đại diện pháp nhân của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam là ai? Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký của Hội do ai bầu?

ngày phát hành:2023-09-19 11:28    Số lần nhấp:151
Đại diện pháp nhân của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam là ai? Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam có nhiệm vụ, quyền hạn gì? Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam do ai bầu? Đại diện pháp nhân của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam là ai?

Đại diện pháp nhân của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam được quy định tại khoản 1 Điều 18 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 365/QĐ-BNV năm 2014 như sau:

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch1. Chủ tịch Hội là đại diện pháp nhân của Hội trước pháp luật, chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của Hội. Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Thường vụ Hội. Tiêu chuẩn Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành Hội quy định.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội:a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội;b) Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập Hội, cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động của Hội. Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Hội theo quy định Điều lệ Hội; nghị quyết Đại hội; nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội;c) Chỉ đạo chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các phiên họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ;d) Thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ký các văn bản của Hội;...

Như vậy, theo quy định, đại diện pháp nhân của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam là Chủ tịch Hội, do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Thường vụ Hội.

Đại diện pháp nhân của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam là ai? Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký của Hội do ai bầu?

Đại diện pháp nhân của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam là ai? (Hình từ Internet)

Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam có nhiệm vụ, quyền hạn gì?

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội được quy định tại khoản 2 Điều 18 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 365/QĐ-BNV năm 2014 như sau:

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch...2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội:a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội;b) Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập Hội, cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động của Hội. Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Hội theo quy định Điều lệ Hội; nghị quyết Đại hội; nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội;c) Chỉ đạo chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các phiên họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ;d) Thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ký các văn bản của Hội;đ) Khi Chủ tịch Hội vắng mặt, việc chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc của Hội được ủy quyền bằng văn bản cho một Phó Chủ tịch Hội.3. Phó Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Thường vụ Hội. Tiêu chuẩn Phó Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành Hội quy định.Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch Hội chỉ đạo,trưng bày sản phẩm điều hành công tác của Hội theo phân công của Chủ tịch Hội; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội và trước pháp luật về lĩnh vực công việc được Chủ tịch Hội phân công hoặc ủy quyền. Phó Chủ tịch Hội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội phù hợp với Điều lệ Hội và quy định của pháp luật.

Như vậy, theo quy định, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

(1) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội;

(2) Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập Hội, cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động của Hội.

Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Hội theo quy định Điều lệ Hội; nghị quyết Đại hội; nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội;

(3) Chỉ đạo chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các phiên họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ;

(4) Thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ký các văn bản của Hội.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam do ai bầu?

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký được quy định tại Điều 19 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 365/QĐ-BNV năm 2014 như sau:

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký1. Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký do Ban Chấp hành bầu trong số ủy viên Ban Thường vụ Hội, theo sự giới thiệu của Chủ tịch Hội.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng thư ký:a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội;b) Tổ chức soạn thảo kế hoạch và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết Đại hội, nghị quyết Ban Chấp hành và Ban Thường vụ;c) Tổ chức, điều hành hoạt động hằng ngày của cơ quan Hội;d) Xây dựng các quy chế hoạt động của cơ quan Hội trình Ban Thường vụ thông qua;đ) Ngoài những sự kiện đặc biệt cần thông tin kịp thời, ba tháng một lần, thông báo kết quả hoạt động của Hội cho Ban Chấp hành các hội viên tổ chức và đơn vị trực thuộc biết;e) Tổ chức soạn thảo báo cáo hằng năm, báo cáo nhiệm kỳ của Ban Chấp hành và các báo cáo gửi tới các cơ quan Đảng, chính quyền và mặt trận cùng cấp theo quy định;...

Như vậy, theo quy định, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam do Ban Chấp hành bầu trong số ủy viên Ban Thường vụ Hội, theo sự giới thiệu của Chủ tịch Hội.

Nguyễn Thị Hậu我的网站