phân loại cột

热点资讯

vị trí của bạn:Hình ảnh được đề xuất cho tỷ lệ cược cao > trung tâm tin tức >

Năm 2024, toàn tỉnh phấn đấu thành lập mới 58 hợp tác xã, 01 liên hiệp hợp tác xã và 21 tổ hợp tác

ngày phát hành:2023-09-13 11:59    Số lần nhấp:81

Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) trong năm 2024 hướng đến mục tiêu phát triển KTTT, HTX năng động, hiệu quả, bền vững, tăng về số lượng, quy mô, chất lượng, hiệu quả; đa dạng về loại hình, hình thức hợp tác trong các ngành, nghề, lĩnh vực; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào sản xuất theo chuỗi giá trị, chú trọng phát triển sản phẩm, chế biến sâu, đạt tiêu chuẩn, chất lượng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Đồng thời, thu hút đại bộ phận nông dân tham gia HTX và huy động ngày càng nhiều các tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoặc liên kết với hợp tác xã. Tăng cường hoạt động hỗ trợ cho các tổ chức KTTT, HTX nhằm nâng cao năng lực sản xuất, sức cạnh tranh và khả năng thích nghi trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, cách mạng công nghiệp lần thứ tư và biến đổi khí hậu.

Một số mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể năm 2024 gồm: Phấn đấu thành lập mới 58 HTX, 01 liên hiệp HTX và 21 tổ hợp tác (THT); số lượng thành viên HTX đạt 269.080 thành viên, số lượng thành viên THT đạt 40.525 thành viên. Doanh thu bình quân một HTX đạt 2.285 triệu đồng/năm, doanh thu bình quân một THT đạt 355 triệu đồng/năm. Thu nhập bình quân của người lao động trong HTX đạt 58,5 triệu đồng/năm. Tỷ lệ cán bộ quản lý HTX có trình độ đại học, cao đẳng trở lên đạt 25%; cán bộ có trình độ trung, sơ cấp đạt 60%.

Để đạt được các mục tiêu trên, UBND tỉnh đề ra 06 giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế tập thể năm 2024: Tiếp tục thực hiện và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về HTX, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định trong Luật HTX; tuyên truyền, tập huấn các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành và nâng cao năng lực nguồn nhân lực HTX; tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển HTX theo quy định; Nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực KTTT, HTX; tăng cường công tác quản lý nhà nước về KTTT; huy động các lực lượng xã hội, các tổ chức đoàn thể trong nước và quốc tế tham gia thúc đẩy phát triển KTTT.

Trong đó, tiếp tục rà soát các quy định, chính sách hiện hành về lồng ghép các nguồn vốn, nhất là nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững để phát triển các HTX sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục chỉ đạo xử lý đối với các HTX không hoạt động, khó khăn trong giải thể, không để các HTX tồn tại hình thức; tăng cường công tác rà soát, chuẩn hóa số liệu HTX trên hệ thống thông tin Quốc gia về đăng ký HTX.

Cùng với đó, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về pháp luật HTX, nhất là Luật HTX năm 2023 và Nghị định hướng dẫn thi hành. Đổi mới phương thức, nội dung tuyên truyền, truyền thông về chủ trương, chính sách, pháp luật HTX, vai trò, lợi ích của HTX mang lại cho các thành viên trong nền KTTT để nâng cao nhận thức của người dân và các cấp, các ngành về HTX kiểu mới; rà soát các xã trên địa bàn các huyện, thành,trung tâm tin tức thị chưa có HTX để sớm có phương án tổ chức tập huấn, hướng dẫn thành lập HTX cho các sáng lập viên có nguyện vọng thành lập HTX; vận động người dân tham gia HTX; tham gia tư vấn, hỗ trợ thành lập mới HTX và xây dựng các mô hình HTX kiểu mới. Xây dựng mô hình thí điểm và nhân rộng các mô hình HTX, liên hiệp HTX hoạt động có hiệu quả, trong đó đặc biệt chú trọng nhân tố con người trong bộ máy quản lý HTX.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các địa phương tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình hỗ trợ, phát triển HTX giai đoạn 2021-2025; cân đối vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp để thực hiện Chương trình theo quy định của pháp luật. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các HTX tham gia Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, tiếp cận với quỹ khuyến công của tỉnh, tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Khuyến khích các HTX thu hút, kết nạp thêm thành viên; tăng vốn góp của thành viên vào HTX, liên hiệp HTX, THT. Chỉ đạo tăng cường các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho HTX; chỉ đạo đạo nghiên cứu để có chính sách thu hút người có trình độ tham gia công tác quản lý, điều hành HTX.

Tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, UBND cấp huyện bố trí đủ cán bộ, công chức tham mưu, theo dõi, quản lý, giám sát và báo cáo hoạt động của HTX, liên hiệp HTX; xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về HTX, liên hiệp HTX; nghiên cứu, kiến nghị biện pháp xử lý và hướng dẫn xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của HTX, liên hiệp HTX, của cá nhân và tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật; giải quyết hoặc hướng dẫn giải quyết những vướng mắc trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về HTX, liên hiệp HTX. Tiếp tục kêu gọi sự trợ giúp của các tổ chức trong nước và quốc tế trong hỗ trợ phát triển HTX; huy động các nguồn lực của ngành, địa phương tham gia hỗ trợ phát triển KTTT...

Trong 6 tháng đầu năm và dự kiến cả năm 2023, khu vực KKTT, HTX trên địa bàn tỉnh tiếp tục được củng cố, phát triển trên các lĩnh vực. Đến ngày 30/6/2023, trên địa bàn tỉnh có 878 HTX, ước cả năm có 885 HTX, đạt 100% kế hoạch. Doanh thu bình quân của một HTX trong 6 tháng đầu năm đạt 1.117 triệu đồng, ước thực hiện cả năm đạt 2.280 triệu đồng/năm, bằng 100,2% kế hoạch...

Một số mô hình HTX quy mô lớn hoạt động trong các lĩnh vực chế biến nông sản, hải sản, dược liệu được hình thành. Trên địa bàn 21/21 huyện, thành, thị, mỗi đơn vị cấp huyện có ít nhất 01 mô hình HTX hoạt động hiệu quả, sản xuất theo chuỗi giá trị.

Cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KTTT, HTX. Công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên được thực hiện kịp thời, nhận thức của cán bộ, nhân dân và người lao động trong HTX về vị trí, vai trò của HTX ngày được nâng lên.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn我的网站