phân loại cột

热点资讯

vị trí của bạn:Hình ảnh được đề xuất cho tỷ lệ cược cao > trung tâm tin tức >

Người lao động trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ ốm đau ở mức độ nào thì cần thăm hỏi?

ngày phát hành:2023-09-19 12:00    Số lần nhấp:132
Người lao động trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ ốm đau ở mức độ nào thì cần thăm hỏi? Việc tổ chức thăm hỏi người lao động trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ bị ốm đau được quy định thế nào? Kinh phí thực hiện chế độ thăm hỏi ốm đau đối với người lao động được lấy từ nguồn nào? Người lao động trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ ốm đau ở mức độ nào thì cần thăm hỏi?

Mức độ ốm đau cần thăm hỏi được quy định tại khoản 1 Điều 3 Quy định về thăm hỏi ốm đau, phúng viếng tang gia trong các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định 646/QĐ-BNV năm 2014 như sau:

Về thăm hỏi ốm đau1. Mức độ ốm đau cần thăm hỏia) Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị ốm đau do bệnh tật phải nghỉ việc điều trị tại bệnh viện từ 3 ngày trở lên và điều trị ngoại trú dài ngày tại nhà hoặc bị tai nạn rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe;b) Thân nhân của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ hưu trí bị ốm đau phải điều trị tại bệnh viện dài ngày hoặc bị tai nạn rủi ro nguy hiểm đến tính mạng.2. Tổ chức thăm hỏia) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phối hợp với Công đoàn cùng cấp tổ chức đoàn đến thăm hỏi động viên gia đình và bản thân cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;b) Trường hợp thăm hỏi là thân nhân hoặc bản thân các đồng chí Lãnh đạo Bộ nguyên là Lãnh đạo Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ báo cáo Lãnh đạo Bộ để đi thăm hỏi;...

Như vậy, mức độ ốm đau cần thăm hỏi đối với người lao động trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ được quy định cụ thể như sau:

(1) Người lao động bị ốm đau do bệnh tật phải nghỉ việc điều trị tại bệnh viện từ 3 ngày trở lên và điều trị ngoại trú dài ngày tại nhà hoặc bị tai nạn rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe;

(2) Trường hợp thân nhân của Người lao động bị ốm đau phải điều trị tại bệnh viện dài ngày hoặc bị tai nạn rủi ro nguy hiểm đến tính mạng thì cũng được thăm hỏi.

Cán bộ công chức trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ ốm đau ở mức độ nào thì cần thăm hỏi?

Người lao động trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ ốm đau ở mức độ nào thì cần thăm hỏi? (Hình từ Internet)

Việc tổ chức thăm hỏi người lao động trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ bị ốm đau được quy định thế nào?

Việc tổ chức thăm hỏi được quy định tại khoản 2 Điều 3 Quy định về thăm hỏi ốm đau, phúng viếng tang gia trong các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định 646/QĐ-BNV năm 2014 như sau:

Về thăm hỏi ốm đau...2. Tổ chức thăm hỏia) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phối hợp với Công đoàn cùng cấp tổ chức đoàn đến thăm hỏi động viên gia đình và bản thân cán bộ, công chức,trung tâm tin tức viên chức và người lao động;b) Trường hợp thăm hỏi là thân nhân hoặc bản thân các đồng chí Lãnh đạo Bộ nguyên là Lãnh đạo Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ báo cáo Lãnh đạo Bộ để đi thăm hỏi;c) Trường hợp thăm hỏi là cán bộ hưu trí, khi nhận được thông báo của gia đình, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trước khi nghỉ hưu chủ động tổ chức thăm hỏi (nếu cơ quan, đơn vị nơi cán bộ hưu trí đã sáp nhập thì do thủ trưởng cơ quan, đơn vị mới quản lý cán bộ công chức, viên chức chủ động tổ chức thăm hỏi hoặc giải thể thì do Vụ Tổ chức cán bộ chủ động tổ chức thăm hỏi).

Như vậy, việc tổ chức thăm hỏi người lao động được quy định cụ thể như sau:

(1) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý người lao động phối hợp với Công đoàn cùng cấp tổ chức đoàn đến thăm hỏi động viên gia đình và bản thân người lao động;

(2) Trường hợp thăm hỏi là thân nhân hoặc bản thân các đồng chí Lãnh đạo Bộ nguyên là Lãnh đạo Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ báo cáo Lãnh đạo Bộ để đi thăm hỏi;

(3) Trường hợp thăm hỏi là cán bộ hưu trí, khi nhận được thông báo của gia đình, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý người lao động trước khi nghỉ hưu chủ động tổ chức thăm hỏi.

Kinh phí thực hiện chế độ thăm hỏi ốm đau đối với người lao động được lấy từ nguồn nào?

Kinh phí thực hiện chế độ thăm hỏi ốm đau được quy định tại Điều 5 Quy định về thăm hỏi ốm đau, phúng viếng tang gia trong các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định 646/QĐ-BNV năm 2014 như sau:

Chế độ thăm hỏi ốm đau, phúng viếng tang gia1. Chế độ thăm hỏi ốm đau, phúng viếng và các chi phí khác có liên quan của thân nhân và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc khối cơ quan Bộ (hưởng lương tại Văn phòng Bộ) thực hiện từ nguồn kinh phí của Văn phòng Bộ và Công đoàn cơ quan Bộ theo Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế hoạt động của Công đoàn.2. Chế độ thăm hỏi ốm đau, phúng viếng và các chi phí khác có liên quan của thân nhân và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các đơn vị còn lại thuộc Bộ thực hiện từ nguồn kinh phí của Bộ cấp hoặc nguồn tài chính của đơn vị đó (theo Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế hoạt động của Công đoàn).3. Đối với các trường hợp đặc biệt khác do Lãnh đạo Bộ quyết định theo đề nghị của Vụ Tổ chức cán bộ....

Như vậy, kinh phí thực hiện chế độ thăm hỏi ốm đau đối với người lao động được quy định cụ thể như sau:

(1) Chế độ thăm hỏi ốm đau đối với người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc khối cơ quan Bộ Nội vụ (hưởng lương tại Văn phòng Bộ) thực hiện từ nguồn kinh phí của Văn phòng Bộ và Công đoàn cơ quan Bộ.

(2) Chế độ thăm hỏi ốm đau đối với người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các đơn vị còn lại thuộc Bộ Nội vụ thực hiện từ nguồn kinh phí của Bộ cấp hoặc nguồn tài chính của đơn vị đó.

(3) Đối với các trường hợp đặc biệt khác do Lãnh đạo Bộ quyết định theo đề nghị của Vụ Tổ chức cán bộ.

Nguyễn Thị Hậu我的网站