phân loại cột

热点资讯

vị trí của bạn:Hình ảnh được đề xuất cho tỷ lệ cược cao > tuyển dụng nhân tài >

Trình tự thực hiện thủ tục khóa tài khoản người sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia như thế nào?

ngày phát hành:2023-09-19 10:52    Số lần nhấp:101
Cơ quan nào có thẩm quyền khóa tài khoản người sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia? Trình tự thực hiện thủ tục khóa tài khoản người sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia như thế nào? Tài khoản người sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia bị khóa thì có được mở lại hay không? Cơ quan nào có thẩm quyền khóa tài khoản người sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia?

Thẩm quyền khóa tài khoản người sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia được quy định tại tiểu mục 1 Mục 1 Phần II Thủ tục hành chính mới, được thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định 2638/QĐ-BTC năm 2019 như sau:

Thủ tục khóa tài khoản người sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia...Tổng cục Hải quan...

Theo đó, Tổng cục Hải quan là cơ quan nào có thẩm quyền khóa tài khoản người sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Tài khoản người sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia

Tài khoản người sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia (Hình từ Internet)

Trình tự thực hiện thủ tục khóa tài khoản người sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia như thế nào?

Trình tự thực hiện thủ tục khóa tài khoản người sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia được quy định tiểu mục 1 Mục 1 Phần II Thủ tục hành chính mới, được thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định 2638/QĐ-BTC năm 2019 như sau:

Thủ tục khóa tài khoản người sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia- Trình tự thực hiện:Người khai có trách nhiệm gửi văn bản đến Tổng cục Hải quan trước 05 ngày kể từ thời điểm đề nghị khóa tài khoản trong đó nêu rõ thông tin tài khoản, lý do khóa tài khoản, thời điểm đề nghị khóa tài khoản.Trong trường hợp khẩn cấp ảnh hưởng đến an ninh, an toàn dữ liệu, người sử dụng hệ thống gửi thông báo về Tổng cục Hải quan thông qua hình thức điện thoại hoặc thư điện tử. Tổng cục Hải quan thực hiện khóa tài khoản và thông báo cho người khai dưới một trong các hình thức: văn bản, email, điện thoại.- Cách thức thực hiện: Gửi văn bản đến Tổng cục Hải quan, trong trường hợp khẩn cấp ảnh hưởng đến an ninh, an toàn dữ liệu thì gửi thông báo qua hình thức điện thoại hoặc thư điện tử....

Theo đó, trình tự thực hiện thủ tục khóa tài khoản người sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia như sau:

- Người khai có trách nhiệm gửi văn bản đến Tổng cục Hải quan trước 05 ngày kể từ thời điểm đề nghị khóa tài khoản trong đó nêu rõ thông tin tài khoản, lý do khóa tài khoản, thời điểm đề nghị khóa tài khoản.

- Trong trường hợp khẩn cấp ảnh hưởng đến an ninh,tuyển dụng nhân tài an toàn dữ liệu, người sử dụng hệ thống gửi thông báo về Tổng cục Hải quan thông qua hình thức điện thoại hoặc thư điện tử. Tổng cục Hải quan thực hiện khóa tài khoản và thông báo cho người khai dưới một trong các hình thức: văn bản, email, điện thoại.

Tài khoản người sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia bị khóa thì có được mở lại hay không?

Tài khoản người sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia được quy định tại khoản 5 Điều 11 Nghị định 85/2019/NĐ-CP như sau:

Đăng ký sử dụng, thu hồi tài khoản người sử dụng hệ thống trên Cổng thông tin một cửa quốc gia...5. Kích hoạt tài khoản đã khóaa) Để tiếp tục sử dụng tài khoản đã khóa, người khai hoặc các bộ quản lý ngành, lĩnh vực có văn bản gửi Đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia, nêu rõ thông tin tài khoản, lý do đề nghị kích hoạt tài khoản, thời điểm kích hoạt.b) Đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia thực hiện kích hoạt tài khoản đã khóa theo thời điểm đề nghị kích hoạt nêu tại điểm a khoản này. Trong trường hợp thời điểm đề nghị kích hoạt sớm hơn thời điểm nhận được văn bản đề nghị kích hoạt hoặc thời điểm đề nghị kích hoạt muộn hơn dưới 01 ngày so với thời điểm nhận được văn bản đề nghị kích hoạt thì thời gian kích hoạt là 01 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được văn bản đề nghị kích hoạt....

Theo đó, việc mở lại hay kích hoạt tài khoản người sử dụng hệ thống trên Cổng thông tin một cửa quốc gia được quy định như sau:

- Để tiếp tục sử dụng tài khoản đã khóa, người khai hoặc các bộ quản lý ngành, lĩnh vực có văn bản gửi Đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia, nêu rõ thông tin tài khoản, lý do đề nghị kích hoạt tài khoản, thời điểm kích hoạt.

- Đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia thực hiện kích hoạt tài khoản đã khóa theo thời điểm đề nghị kích hoạt nêu tại điểm a khoản này.

Trong trường hợp thời điểm đề nghị kích hoạt sớm hơn thời điểm nhận được văn bản đề nghị kích hoạt hoặc thời điểm đề nghị kích hoạt muộn hơn dưới 01 ngày so với thời điểm nhận được văn bản đề nghị kích hoạt thì thời gian kích hoạt là 01 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được văn bản đề nghị kích hoạt.

Nguyễn Quốc Bảo我的网站